Polityka Prywatności

Zgodnie z  art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DOKTOR” s. c. z siedzibą                                                        w Kraśniku przy ul. G. Narutowicza 1, e-mail: nzozdoktor@wp.pl.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych w NZOZ „DOKTOR” S.C. z siedzibą w Kraśniku przy ul. G. Narutowicza 1,                  tel. 81 825 06 01, z którym można się kontaktować w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych: e-mail: rejestracjadoktor@wp.pl

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: ochrony zdrowia, świadczenia usług medycznych, leczenia pacjentów przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych.

4) Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie organom i pracownikom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

5) Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z:

– ustawy z 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

– ustawy z 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej,

– ustawy z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

6) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w celu skorzystania z usług medycznych świadczonych przez naszą placówkę na rzecz ochrony zdrowia pacjentów, co wynika z ww. przepisów ustaw.

7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania lub usunięcia (jeśli i przesłanki wskazane w przepisach prawa), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach prawa, tj. w ustawie z 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Polityka Prywatności.pdf